Mi megvalósítjuk a logisztikát!


További információk

Mi megvalósítjuk a logisztikát!


További információk

Mi megvalósítjuk a logisztikát!


További információk

Contact us

Adatvédelem

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik a vállalatunk iránt. A Johann Mader GmbH ügyvezetése különös hangsúlyt fektet az adatvédelemre. A Johann Mader GmbH internetes weboldalainak használatához alapvetően nem szükséges semmilyen személyes adat megadása. Amennyiben egy érintett személy vállalatunk valamely szolgáltatását az internetes weboldalunkon keresztül szeretné igénybe venni, szükségessé válhat a személyes adatok megadása, kezelése. Ilyenkor, ha a személyes adatok feldolgozáshoz nem áll rendelkezésre törvényes jogalap, a legtöbb esetben az érintett személy beleegyezése szükséges.

Az érintett személy személyes adatainak – mint pl. nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának – feldolgozása mindig az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően, ill. a Johann Mader GmbH mindenkor érvényes, az adott országra vonatkozó adatvédelmi követelményeivel összhangban történik. Vállalatunk jelen Adatvédelmi Nyilatkozat útján tájékoztatja a nyilvánosságot a tudomásunkra jutott, használt és kezelt személyes adatok fajtájáról, mennyiségéről és céljáról. Az érintett személyeket jelen Adatvédelmi Nyilatkozat útján tájékoztatjuk továbbá az őket megillető jogokról.

A Johann Mader GmbH mint az adatfeldolgozásért felelős személy számos technikai és szervezeti intézkedést foganatosított annak érdekében, hogy az internetes oldalon kezelt személyes adatok védelme a lehető legbiztonságosabb legyen. Ennek ellenére az internetes alapú biztonságos adatátvitel nem garantálható maradéktalanul. Ebből kifolyólag minden érintett személy szabadon dönthet arról, hogy a személyes adatait egyéb alternatív útvonalon keresztül, pl. telefonon közli velünk.

1. Fogalom-meghatározások

A Johann Mader GmbH Adatvédelmi Nyilatkozata az Európai Irányelvek és Rendeletek által, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kibocsátásakor meghatározott terminológián alapul. Adatvédelmi Nyilatkozatunk a nyilvánosság, az ügyfelek és az üzletfelek részére is olvasható és érhető formában található meg. Ennek érdekében mindenekelőtt az alapvető fogalmakat szeretnénk tisztázni.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban az alábbi fogalmakat használjuk legtöbbször:

a) Személyes adatok

Személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik (a továbbiakban: „Érintett“). Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) Érintett személy

Az adatkezelés alanya bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

c) Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

d) Korlátozott adatkezelés

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a tárolt személyes adatok jelölést kapnak azzal a céllal, hogy a jövőbeli kezelés korlátozott legyen.

e) Profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

f) Álnevesítés

Az álnevesítés (pszeudonimizáció) a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy

Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

h) Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

i) Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

j) Harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

k) Érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

 

 

2. Az adatkezelésért felelős személy neve és címe

Az adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet, ill. az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelemre vonatkozó rendelkezések értelmében:

Johann Mader GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
91522 Ansbach
Németország 
Tel.: 0981/97180-0
E-mail: info@remove-this.mader-logistik.de
Webcím:www.mader-logistik.de


3. Adatvédelmi tisztviselő

Törvény által előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunk megbízott belső adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Gyaraky Judit
Csillag út 28
2220 Vecsés
Telefon: +36 30 411 5560
E-mail: adatvedelem.bj@remove-this.gmail.com

 

 

4. Cookie-k

Ez a weboldal Google Analytics cookie-kat használ, a Google Inc webelemző szolgáltatását (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;). A cookie-k, „sütik” lehetővé teszik, hogy adatokat, gyűjtött információkat és interakciókat rendeljünk több eszközön át egy álnevesített felhasználóazonosítóhoz; ezáltal egy felhasználó aktivitását akár több eszközön is elemezzük.

Google Analytics az ún. cookie-kat alkalmazza; a sütik szövegfájlok, amelyek a számítógépén elmentésre kerülnek, és lehetővé teszik az ön által látogatott weboldalak használatának az elemzését. A sütik alkalmazásával az ön által látogatott weboldalak használatáról szerzett információk szabály szerint a Google USA-ban található szerverén kerülnek elmentésre. Ha az IP-cím anonimizálásának aktiválása ezen a weboldalon megtörténik, úgy Google az ön IP-címét még az Európai Unió tagországain, vagy további, az európai gazdasági közösséghez tartozó, az egyezményt aláíró szerződéses államokon belül is előzetesen megrövidíti. Csakis kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google USA-ban található szerverére, és ott történik meg a rövidítés. A Google Analytics keretén belül az ön böngészőjéről közvetített IP-címet a Google nem köti össze további adatokkal. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy az ön weboldalhasználatát kiértékelje, a weboldal-aktivitásról jelentést készítsen és további, weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A célkitűzés szempontjából tehát jogos érdekünk fűződik az adatfeldolgozáshoz. A Google Analytics használatának jogalapját a TMG 15. § (3) bek., ill. a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi. Az általunk küldött sütikkel, felhasználó azonosítókkal (pl. felhasználó azonosítószámával) vagy hirdetésazonosítókkal kapcsolatos adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Azon adatok törlése, amelyek megőrzési határideje letelt, egyszer egy hónapban automatikusan történik. A használati feltételekről és az adatvédelemről további információkat a https://www.google.com/analytics/terms/de.html, ill. https://policies.google.com/?hl=de linkre kattintva talál.

A böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik mentését; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy az adott weboldal nem minden funkcióját tudja teljes körűen használni. Lehetősége van továbbá arra, hogy a sütik által gyűjtött, az ön weboldal-használatára vonatkozó adatok (az IP-címét is beleértve) továbbítását a Google részére, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozza. Ehhez kattintson az alábbi linkre, töltse le és telepítse az alkalmazást: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Az Opt-Out-cookie-k megakadályozzák, hogy az adott weboldal látogatásával összefüggő adatok a jövőben elmentésre kerüljenek. Ha a Universal Analytics általi adatmentést további, különböző eszközökön is meg szeretné akadályozni, úgy az Opt-Out beállítást minden egyes eszközön külön végre kell hajtani. Az Opt-Out-Cookie telepítéséhez kattintson ide: https://www.450heartbeats.com/tutorials/opt-out-cookie-google-analytics-daten-erfassung-deaktivieren/

 

5. Általános adatok és információk rögzítése

A Johann Mader GmbH internetes weboldala minden egyes lehívás alkalmával, amelyet egy érintett személy vagy egy automatizált rendszer indít, általános adatok és információk sorát rögzíti. Ezek az általános adatok és információk a szerver log fájlokban kerülnek elmentésre. Mentésre kerülhetnek: (1) az alkalmazott böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférést biztosító rendszerek által alkalmazott operációs rendszer, (3) az az internetes weboldal, amelyről a mi internetes weboldalunkat érte el (úgynevezett hivatkozások), (4) azok az alárendelt weboldalak, amelyek a mi internetes weboldalunkra irányítanak, (5) az internetes weboldalhoz történő hozzáférés dátuma és időpontja, (6) az Internet Protocol-cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az információtechnológiai rendszerünk elleni esetleges támadás megakadályozását szolgálják.

A fenti általános adatok és információk alapján a Johann Mader GmbH nem következtet vissza az érintett személy kilétére. Ezeket az információkat a következő funkciók optimalizálásához használjuk: (1) az internetes weboldalunk tartalmának helyes megjelenítése, (2) az internetes weboldalunk tartalmának és hirdetéseinek optimalizálása, (3) az információtechnológiai rendszerünk és az internetes weboldalunk hosszú távú működőképességének fenntartása, valamint (4) kibertámadás esetén a büntetőjogi felelősségre vonáshoz szükséges információ rendelkezésre bocsátása a hatóságok részére. Ezeket az anonim, kódolt adatokat és információkat a Johann Mader GmbH egyrészt statisztikai céllal, másrészt azzal a céllal értékeli, elemzi, hogy az adatvédelmi és adatbiztonsági rendszer hatékonyságát növelje, ill. hogy a kezelt személyes adatok optimális védelmi szintjét biztosítani tudja. A szerver log fájlok anonim adatait az érintett személy személyes adataitól elkülönítve rögzítjük.

 

6. Kapcsolattartás az internetes weboldalon keresztül

A Johann Mader GmbH internetes weboldala a törvényi előírások alapján olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a cégünkkel történő gyors és elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a közvetlen kommunikációt, amely ugyanakkor az úgynevezett elektronikus postacímet is (email-címet) is magában foglalja. Amennyiben egy érintett személy e-mailben vagy a kapcsolattartási űrlap kitöltésével veszi fel a kapcsolatot az adatkezelésért felelős személlyel, az érintett személy által megadott személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az ilyen jellegű, az érintett személy által az adatkezelésért felelős személy részére önkéntesen megadott személyes adatokat feldolgozási céllal vagy az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel céljából rögzítjük. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik személynek.

 

7. A személyes adatok automatikus törlése és zárolása

Az adatkezelésért felelős személy az érintett személy személyes adatait csakis annyi ideig kezeli és tárolja, ameddig azok a tárolás céljának eléréséhez szükségesek, vagy ameddig az Európai Irányelveknek és Rendeleteknek, vagy egyéb törvényhozóknak – az adatkezelésért felelős személyre vonatkozó – előírásai azt megengedik.

Amennyiben a tárolás okafogyottá válik, vagy az Európai Irányelvek és Rendeletek, vagy egyéb törvényhozók által megadott tárolási határidő lejár, úgy a személyes adatokat automatikusan és a törvényi előírásoknak megfelelően zároljuk vagy töröljük.

 

8. Az érintett személy jogai

a) Hozzáférési jog

Az Európai Irányelvek és Rendeletek által biztosított jog értelmében az érintett személynek jogában áll az adatkezelésért felelős személytől tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatai köréről. Amennyiben az érintett személy élni szeretne a hozzáférési jogával, bármikor kérheti azt az adatkezelésért felelős munkatársnál.

b) Tájékoztatáshoz való jog

Az Európai Irányelvek és Rendeletek által biztosított jog értelmében az érintett személynek jogában áll az adatkezelésért felelős személytől térítésmentes tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatai köréről, ill. azok másolatát is kérheti. Érintett kérésére jogosult a személyes adatainak kezelése során az Európai Irányelvek és Rendeletek által biztosított jog értelmében hozzáférést kell biztosítani az alábbi információkról:

 • adatkezelés céljáról
 • érintett személyes adatok kategóriáiról
 • címzettek vagy a címzettek kategóriáiról, akik számára a személyes adatok hozzáférhetők vagy hozzáférhetők lesznek
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

Amennyiben az érintett személy élni szeretne a hozzáférési jogával, bármikor kérheti azt az adatkezelésért felelős munkatársnál.

c) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Amennyiben az érintett személy élni szeretne a hozzáférési jogával, bármikor kérheti azt az adatkezelésért felelős munkatársnál.

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll és az adatkezelés szükségtelenné válik:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • A személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a fentnevezett okok bármelyike teljesül és az érintett személy a QTS-ben elmentett személyes adatok törlését kéri, bármikor kérheti azt az adatkezelésért felelős munkatársnál. A Johann Mader GmbH munkatársa felhatalmazást kap arra, hogy a törlési kérelmet haladéktalanul végrehajtsa.

Ha a Johann Mader GmbH nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és mint felelős személy a 17. cikk (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a Johann Mader GmbH megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A Johann Mader GmbH munkatársa minden ilyen különös esetben megteszi a szükséges intézkedéseket.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fentnevezett okok bármelyike teljesül és az érintett személy a Johann Mader GmbH által tárolt személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, bármikor kérheti az adatkezelésért felelős munkatársnál. A Johann Mader GmbH munkatársa minden ilyen különös esetben megteszi a szükséges intézkedéseket.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett bármikor kérheti azt az adatkezelésért felelős munkatársnál.

g) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben a Johann Mader GmbH a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése a Johann Mader GmbH által közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Ha az érintett személy élni szeretne a tiltakozáshoz való jogával, úgy kérheti azt közvetlenül a Johann Mader GmbH munkatársánál vagy egy másik munkatárshoz is fordulhat. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

h) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ha az érintett személy élni szeretne a hozzájárulás visszavonásához való jogával, úgy kérheti azt a Johann Mader GmbH adatkezelésért felelős munkatársánál.

 

9. Adatvédelem pályázatoknál és pályázati eljárások során

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait csakis a pályázati eljárás lefolytatásához használhatja fel. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet, különösen, ha a pályázó a pályázati dokumentumokat elektronikus úton, pl. e-mailben nyújtja be. Amennyiben az adatkezelő felvételi szerződést köt az egyik pályázóval, úgy a megadott személyes adatok a törvényi előírások figyelembevételével a foglalkoztatási jogviszony lebonyolítása érdekében kerülnek rögzítésre. Amennyiben az adatkezelő nem köt felvételi szerződést a pályázóval, úgy a pályázati dokumentumok, azok leadását követő 6 hónap elteltével, automatikusan törlésre kerülnek, ha a törlés az adatkezelő jogos érdekét nem sérti. Ebben az értelemben jogos érdeknek minősül pl. az Általános Egyenlő Bánásmódról szóló Törvény (AGG) szerinti bizonyítási eljárás.

 

10. Az adatkezelés jogalapja

A 6. I cikk a) pontja értelmében a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, mint pl. olyan adatkezelési eljárások esetében, amelyek termék szállításához vagy szolgáltatás, ellenszolgáltatás nyújtásához szükségesek, úgy az adatkezelés jogalapját a 6. I cikk b) pontja adja. Ugyanez érvényes azokra az adatkezelési eljárásokra is, amelyeket a szerződéskötést megelőzően kell végrehajtani, esetleg a termékeinkre vagy a szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Amennyiben a vállalatunk részére olyan jogi kötelezettség betartása van előírva, amelyhez személyes adatok kezelése szükséges, mint pl. adójogi kötelezettségek teljesítése, úgy az adatkezelés jogalapját 6. I cikk c) pontja adja. A személyes adatok kezelése ritkább esetben életbevágóan fontos lehet az érintett személy vagy más természetes személy részére. Ilyen eset áll fenn például, ha az egyik látogatónk megsérül az üzemben és emiatt a nevét, az életkorát, a társadalombiztosítási adatait vagy egyéb életbevágóan fontos adatokat meg kell adni az orvosnak, a kórháznak vagy egyéb harmadik személynek. Ebben az esetben a 6. I cikk d) pontja érvényes. Az adatkezelés jogalapját végül a 6. I cikk f) pontja is adhatja. Idetartoznak a fentiekhez nem sorolható adatkezelés azon esetei, amikor az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik személy jogos érdekében áll, amennyiben az érintett személy jogos érdekei, alapvető jogai és szabadságjogai nem sérülnek. Az ilyen jellegű adatkezelési folyamatokat azért alkalmazzuk, mert az Európai Törvényhozás azt kifejezetten hangsúlyozza és azt a felfogást képviseli, hogy a jogos érdeket abban az esetben el kell fogadni, ha az érintett személy az adatkezelő ügyfele (érdekmérlegelési jog 47, 2. mondat).

 

11. Az adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdeke

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. I cikk f) pontján alapul, úgy munkatársaink és résztulajdonosaink megélhetése, boldogulása érdekében jogos érdekünkben áll az üzleti tevékenység folytatása. 

 

12. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamát a mindenkori törvényi előírások határozzák meg. A meghatározott határidő lejárta után az adatok automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha azok valamely szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez szükségesek.

 

13. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának törvényi vagy szerződéses előírásai; A személyes adatok szükségessége szerződéskötéshez; A személyes adatokat rendelkezésre bocsátó érintett személy kötelezettsége; Következmények, ha a személyes adatok rendelkezésre bocsátását megtagadják  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége részben törvényi szabályzásokból (pl. adójogi előírások) vagy szerződéskötésből (pl. szerződő fél adati) is származhat. Előfordulhat az is, hogy az érintett a szerződéskötés során olyan személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, amelyeket a jövőben nekünk kell kezelni. Az érintett személy köteles például személyes adatokat közölni, ha vállalatunkkal valamilyen szerződést köt. A személyes adatok közlésének megtagadása a szerződéskötés meghiúsulásához vezethet. A személyes adatok közlése előtt, kérjük, feltétlen konzultáljon munkatársunkkal, aki személyre szabottan tájékoztatja önt, hogy a személyes adatok közlése törvényi előírás vagy a szerződéskötés miatt kötelező jellegű-e, ill. ha kötelező jellegű, milyen következményekkel jár a személyes adatok közlésének megtagadása.

 

14. Automatizált döntéshozatal

A Johann Mader GmbH mint felelősségteljes vállalat lemond az automatizált döntéshozatal és profilalkotás jogáról.

 

15. A SalesViewer®-Technológia használata

Ez a weboldal a SalesViewer® GmbH tulajdonában álló SalesViewer®-Technológia segítségével a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke alapján (GDPR 6 cikk, (1) bek. f pontja értelmében) marketing-, piackutatási és optimalizálási céllal adatok gyűjt és tárol. Ehhez javascript-alapú kódolást alkalmazunk, amely a vállalatra vonatkozó adatok gyűjtését és a megfelelő használatot szolgálja. Az ezzel a technológiával gyűjtött adatokat nem visszafejthető módon kódoljuk (ún. hash kódolás). Az adatokat közvetlenül kódoljuk és azokat a weboldal-látogató kilétének megállapításához nem használjuk fel. Az adatgyűjtés és -tárolás folyamata bármikor megakadályozható, ha az alábbi linkre kattint: www.salesviewer.com/opt-out. Ebben az esetben egy ún. Opt-out-Cookie kerül telepítésre az eszközén erre a weboldalra vonatkozóan. Amennyiben a böngészőben található sütiket törli, erre a linkre ismét rá kell kattintania.